Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities


Verstaan wordt onder:

- ShaMi Inspectie B.V.: ShaMi Inspectie B.V., handelend onder de naam ShaMi Inspectie B.V., die deze algemene voorwaarden gebruikt;

- opdrachtgever: de partij, (het bedrijf), die de opdracht tot een dienst of werkzaamheden verleent;

- overeenkomst: schriftelijke afspraak waarbij bedongen wordt dat ShaMi Inspectie B.V. ten behoeve en voor rekening van opdrachtgever werkzaamheden en/of diensten verricht, waaronder in ieder geval begrepen een opdracht ter inspectie na asbestsanering.

- opdrachtgever: de partij, (het bedrijf), die de opdracht tot een dienst of werkzaamheden verleent;

- prijs: de vergoeding die ShaMi Inspectie B.V. toekomt voor diens diensten en/of werkzaamheden;

- documenten: informatiedragers in welke vorm dan ook.

Artikel 2. Toepasselijkheid


 1. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van ShaMi Inspectie B.V., alsmede op de tussen ShaMi Inspectie B.V. en de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) en de daaraan voorafgaande rechtsbetrekkingen, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen dan wel dient te worden uitgevoerd. De opdrachtgever is voor of bij het sluiten van de overeenkomst verwezen naar de algemene voorwaarden c.q. deze zijn opdrachtgever ter hand gesteld.
 2. 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan de opdrachtgever deze algemene voorwaarden ook inzien bij de Kamer van Koophandel of aan ShaMi Inspectie B.V. verzoeken zorg te dragen voor kosteloze, onmiddellijke toezending van een exemplaar daarvan.
 3. 3. Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel door de opdrachtgever worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst ShaMi Inspectie B.V. hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van de opdrachtgever van de hand.
 4. 4. Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of anderszins niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.
'

Artikel 3. Offertes


 1. 1. Een offerte van ShaMi Inspectie B.V. is een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
 2. 2. Mocht een offerte evenwel als aanbod worden aangemerkt of kunnen worden beschouwd, dan wordt dit geacht vrijblijvend te zijn gedaan, ook indien de offerte een termijn voor aanvaarding inhoudt of anderszins uit de offerte voortvloeit dat zij onherroepelijk is.
 3. 3. Indien het in de offerte opgenomen aanbod niet vrijblijvend is, is het gedurende 15 dagen na dagtekening daarvan geldig, tenzij ShaMi Inspectie B.V. in de offerte uitdrukkelijk anders heeft bepaald.
 4. 4. Alhoewel ShaMi Inspectie B.V. de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn offertes, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen ShaMi Inspectie B.V. en opdrachtgever kan (gaan) duiden, kunnen de uiteindelijk uit te voeren werkzaamheden en/of diensten dan wel de kosten daarvan hiervan afwijken, zet- en drukfouten nog voorbehouden. De ShaMi Inspectie B.V. kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van hierin opgenomen gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4. Vastlegging van de overeenkomst


 1. 1. De overeenkomst omvat al hetgeen tussen opdrachtgever en ShaMi Inspectie B.V. is overeengekomen.
 2. 2. De overeenkomst is tot stand gekomen wanneer ShaMi Inspectie B.V. dit schriftelijk heeft bevestigd of een schriftelijk aanbod daartoe van ShaMi Inspectie B.V. door de opdrachtgever binnen de geldigheidsduur van dit aanbod schriftelijk is aanvaard of het opgestelde op andere wijze door partijen schriftelijk is bevestigd.
 3. 3. Indien een opdracht door ShaMi Inspectie B.V. schriftelijk wordt bevestigd, wordt deze bevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij opdrachtgever binnen 5 werkdagen na verzending schriftelijk van zijn bezwaren doet blijken.
 4. 4. Het bepaalde in lid 2 laat onverlet dat het bestaan en de inhoud van de overeenkomst met alle middelen kan worden bewezen.
 5. 5. Een eventueel overeengekomen termijn of tijdstip voor de uitvoering van de overeenkomst is geen fatale termijn of tijdstip, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 5. Wijzigingen van de overeenkomst


 1. 1. Partijen kunnen slechts schriftelijk afwijkende voorwaarden of wijzigingen van de overeenkomst overeenkomen. Deze zullen geen deel uitmaken van deze algemene voorwaarden.
 2. 2. Indien tijdens het uitvoeren van werkzaamheden blijkt dat deze niet of niet geheel uitvoerbaar zijn vanwege de staat van het object of andere omstandigheden ten aanzien van het object zal ShaMi Inspectie B.V. de opdrachtgever daarvan op de hoogte brengen. Partijen zullen dan in onderling overleg bepalen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd. De overeenkomst zal indien nodig naar redelijkheid en billijkheid worden gewijzigd.
 3. 3. Indien in een overeenkomst voor bepaalde diensten en/of werkzaamheden één of meer stelposten zijn opgenomen, zullen de daadwerkelijk verrichte diensten en/of werkzaamheden worden verrekend.
 4. 4. Zodra ShaMi Inspectie B.V. voorziet, dat de desbetreffende stelpost het in de overeenkomst opgenomen bedrag met meer dan 10% zal overschrijden, is ShaMi Inspectie B.V. gehouden de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen. Partijen zullen alsdan in onderling overleg bepalen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd. De aldus overeengekomen wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts bindend, nadat deze schriftelijk door ShaMi Inspectie B.V. zijn bevestigd en deze bevestiging door beide partijen is ondertekend.
 5. 5. Zowel ShaMi Inspectie B.V. als de opdrachtgever hebben het recht om bij de in artikel 5 lid 4 bedoelde situatie de overeenkomst te ontbinden. De door ShaMi Inspectie B.V. tot het moment van ontbinding verrichte diensten en/of werkzaamheden zullen in dat geval evenwel door de opdrachtgever verschuldigd blijven.
 6. 6. Partijen treden met elkaar in overleg over een aanpassing van de overeenkomst indien de volgende omstandigheden aanleiding geven om de overeenkomst aan te passen:
  - relevante wijzigingen van (overheids)voorschriften of –beschikkingen;
  - relevante wijzigingen van toepasselijke regelingen en aanbevelingen.

Artikel 6. Algemene verplichtingen van ShaMi Inspectie B.V.


 1. 1. ShaMi Inspectie B.V. is gehouden de overeenkomst goed en zorgvuldig uit te voeren en zijn diensten en/of werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap te verrichten. ShaMi Inspectie B.V. dient alles te vermijden wat de onafhankelijkheid van de uitvoering van de overeenkomst kan schaden.
 2. 2. ShaMi Inspectie B.V. houdt rekening met de voor de overeenkomst van belang zijnde publiek- en privaatrechtelijke wetgeving en andere toepasselijke regelingen en aanbevelingen, waarvan het bestaan van algemene bekendheid onder deskundig inspecteurs mag worden verondersteld.
 3. 3. De overeenkomst wordt vervuld op overeengekomen tijdstip(pen), tenzij door partijen in goed onderling overleg een wijziging in tijdstip(pen) wordt overeengekomen.
 4. 4. ShaMi Inspectie B.V. dient na vervulling van de overeenkomst de opdrachtgever binnen de daarvoor in toepasselijke regelingen en aanbevelingen vastgestelde termijn in het bezit te stellen van het inspectierapport of andere toepasselijke rapportages c.q. documenten.
 5. 5. Desgevraagd stelt ShaMi Inspectie B.V., tegen redelijke vergoeding van de onkosten, duplicaten van de door hem ter zake van de overeenkomst bewaarde documenten ter beschikking aan de opdrachtgever.
 6. 6. ShaMi Inspectie B.V. maakt voor het verzenden van documenten gebruik van (digitale) post. Tenzij anders overeengekomen gebeurt dit voor risico van opdrachtgever.

Artikel 7. Algemene verplichtingen van opdrachtgever


 1. 1. Opdrachtgever voldoet de door haar aan ShaMi Inspectie B.V. verschuldigde prijs.
 2. 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ShaMi Inspectie B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijze behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan ShaMi Inspectie B.V. worden verstrekt. Ook draagt de opdrachtgever er zorg voor dat ShaMi Inspectie B.V. vrij en onbeperkt toegang heeft tot plaatsen en/of objecten die vanwege de opdracht betreden dienen te worden.
 3. 3. Opdrachtgever dient ShaMi Inspectie B.V. in te lichten omtrent bijzondere risico’s van eventuele aanwezigheid van gezondheid bedreigende stoffen en onveilige situaties en, indien van toepassing, de door haar gehanteerde voorschriften op VGWM gebied.
 4. 4. Indien het bepaalde in lid 2 en 3 niet of niet tijdig geschiedt, heeft ShaMi Inspectie B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging eventueel voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. 5. Toegezonden en door opdrachtgever ontvangen documenten worden geacht akkoord te zijn bevonden indien de opdrachtgever niet binnen tien werkdagen na dagtekening schriftelijk van het tegendeel doet blijken.
 6. 6. Opdrachtgever verplicht zich om personen die in het kader van de kwaliteitsborging binnen ShaMi Inspectie B.V. en medewerkers van de Raad voor Accreditatie die als onderdeel van een beoordeling van ShaMi Inspectie B.V. bijwoningen uitvoeren tijdens inspectiewerkzaamheden, toegang te verschaffen tot het te inspecteren object. Voor deze personen gelden dezelfde bepalingen t.a.v. vertrouwelijkheid zoals vastgelegd in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.
 7. 7. Opdrachtnemer accepteert geen enkele druk die door opdrachtgever wordt uitgeoefend t.a.v. de uit te voeren inspectiewerkzaamheden. Indien opdrachtnemer druk ervaart vanuit de opdrachtgever behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de inspectiewerkzaamheden direct te staken.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid


 1. 1. ShaMi Inspectie B.V. behandelt alle informatie die is verkregen over de Opdrachtgever als vertrouwelijk en zal geen gegevens aan derden bekend maken. Deze verplichting blijft ook na beëindiging van het contract gehandhaafd. Verkregen informatie van de Opdrachtgever betreft naast informatie die voortkomt uit de uitvoering van inspectie-activiteiten ook alle andere verkregen informatie, bijvoorbeeld informatie verkregen via het afhandelen van klachten door ShaMi Inspectie B.V..
 2. 2. Indien ShaMi Inspectie B.V. wettelijk of op basis van het gehanteerde inspectieschema verplicht is om gegevens m.b.t. uitgevoerde inspectiewerkzaamheden aan derden te verstrekken, zal de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld, tenzij dit wettelijk niet is toegestaan.
 3. 3. Gegevens die door ShaMi Inspectie B.V. gedurende de inspectiewerkzaamheden zijn verkregen worden voor een periode van tenminste zeven jaren in het archief bewaard.
 4. 4. Opdrachtgever kan ShaMi Inspectie B.V. schriftelijk verzoeken de gearchiveerde gegevens te vernietigen na afloop van de archiveringsduur zoals genoemd in artikel 8 lid 4 van deze Algemene Voorwaarden.
 5. 5. Alle informatie die door ShaMi Inspectie B.V. is verkregen over de Opdrachtgever kan onderdeel uitmaken van de informatie die aan de Raad voor Accreditatie in het kader van accreditatie-onderzoeken/-audits ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 9. Inspectie documenten


 1. 1. Een inspectierapport dat is uitgegeven door ShaMi Inspectie B.V. mag door opdrachtgever alleen in zijn geheel worden vermenigvuldigd. Het overnemen van bepaalde delen ervan is enkel toegestaan met voorafgaande toestemming van ShaMi Inspectie B.V.. De resultaten die zijn opgenomen in een inspectierapport hebben uitsluitend betrekking op het in opdracht gegeven werk en het in het desbetreffende inspectierapport omschreven inspectie-object.
 2. 2. Opdrachtgever mag onder accreditatie geleverde inspectierapporten en -certificaten uitsluitend in hun geheel reproduceren en integraal opnemen in promotiemateriaal onder de voorwaarde dat het promotiemateriaal direct betrekking heeft op het geïnspecteerde object.

Artikel 10. Overmacht


 1. 1. Een tekortkoming van ShaMi Inspectie B.V. zal hem niet worden aangerekend indien hij in een toestand van overmacht verkeert.
 2. 2. Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die ShaMi Inspectie B.V. niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat ShaMi Inspectie B.V. door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten en/of werkzaamheden te verrichten. Onder overmacht wordt mede begrepen: (a) Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan; (b) Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van ShaMi Inspectie B.V.; (c) Transportmoeilijkheden of -belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar ShaMi Inspectie B.V. toe of van ShaMi Inspectie B.V. naar de opdrachtgever wordt gehinderd of belemmerd, normale file-problematiek hieronder niet begrepen; (d) Oorlog(sgevaar) oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen;
 3. 3. In geval van overmacht heeft ShaMi Inspectie B.V. binnen 3 weken na het ontstaan van een omstandigheid die overmacht oplevert het recht om naar keuze ofwel de termijn van op- of aflevering van de diensten en/of werkzaamheden te wijzigen ofwel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.
 4. 4. Na ontbinding van de overeenkomst door overmacht heeft ShaMi Inspectie B.V. recht op vergoeding van de door haar reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde diensten en/of werkzaamheden; dit recht heeft ShaMi Inspectie B.V. echter enkel voor zover opdrachtgever daarbij ook daadwerkelijk enig voordeel heeft gehad.

Artikel 11. Algemene bepalingen aansprakelijkheid


 1. 1. De aansprakelijkheid van ShaMi Inspectie B.V. voor enigerlei door ShaMi Inspectie B.V. of diens personeel direct aangebrachte schade aan objecten en/of zaken van opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. ShaMi Inspectie B.V. zal gedurende de looptijd van de overeenkomst een adequate aansprakelijkheidsverzekering hebben.
 2. 2. ShaMi Inspectie B.V. is niet aansprakelijk voor: - indirecte schade, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, waardevermindering van objecten en/of producten, - enige schade voortvloeiend uit of verband houdend met het niet kunnen realiseren van termijnen of tijdstippen als bedoeld in artikel 4 lid 5, artikel 6 lid 3, - enige schade voortvloeiend uit het afbreken van voorafgaande onderhandelingen.
 3. 3. Bij overschrijding van termijnen of tijdstippen is ShaMi Inspectie B.V. niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook: opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de uitvoeringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat.
 4. 4. Door ShaMi Inspectie B.V. uitgevoerde diensten en/of werkzaamheden (en bijbehorende rapportages en documenten) betreffen slechts momentopnamen: ShaMi Inspectie B.V. kan dan ook in het geheel niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, van welke aard dan ook, die nadien eventueel optreedt ondanks dat een bepaalde, positieve beoordeling door ShaMi Inspectie B.V. ten aanzien van dat object is afgegeven.
 5. 5. ShaMi Inspectie B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat ShaMi Inspectie B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 6. 6. De in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden uiteengezette aansprakelijkheidsbeperkingen van ShaMi Inspectie B.V. zijn niet van toepassing voor zover dit in strijd is met toepasselijk dwingend recht of voor zover de schadeveroorzakende gebeurtenis is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van ShaMi Inspectie B.V. of haar personeel.

Artikel 12. Aansprakelijkheid van gebruiker voor toerekenbare tekortkomingen


 1. 1. ShaMi Inspectie B.V. is jegens opdrachtgever aansprakelijk indien er 1) sprake is van een toerekenbare tekortkoming én 2) opdrachtgever ShaMi Inspectie B.V. schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij gebruiker heeft gesommeerd om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen én bovendien 3) ShaMi Inspectie B.V. aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan. ShaMi Inspectie B.V. dient dus in verzuim te zijn.
 2. 2. Maakt ShaMi Inspectie B.V. bij de vervulling van de overeenkomst gebruik van een andere (natuurlijke of rechts-)persoon, dan is ShaMi Inspectie B.V. op gelijke wijze aansprakelijk als voor zijn eigen tekortkomingen.

Artikel 13. Schadevergoeding


 1. 1. Is ShaMi Inspectie B.V. krachtens het bepaalde in artikel 12 aansprakelijk, dan is hij gehouden tot vergoeding van de door opdrachtgever dientengevolge geleden directe schade. Daartoe behoort in ieder geval niet de indirecte schade zoals genoemd in artikel 11 lid 2
 2. 2. ShaMi Inspectie B.V. is bevoegd om in goed overleg met de opdrachtgever voor eigen rekening tekortkomingen, waarvoor hij aansprakelijk is, te herstellen of de uit die tekortkomingen voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.3. Bij overschrijding van termijnen of tijdstippen is ShaMi Inspectie B.V. niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook: opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de uitvoeringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat.
 3. 3. Indien toekenning van de in de voorgaande leden bedoelde schadevergoeding in de gegeven omstandigheden, waaronder de technische aspecten, de relatieve omvang van de overeenkomst binnen een project, de aard en de ernst van de tekortkoming en de draagkracht van partijen, tot voor een of beide partijen kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou leiden, kan het scheidsgerecht dan wel de rechter een andere schadevergoeding vaststellen.
 4. 4. Indien en voor zover opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en ShaMi Inspectie B.V. te vrijwaren voor verhaal aanspraken van de verzekeraar.

Artikel 14. Aansprakelijkheidsduur en vervaltermijnen


 1. 1. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed ShaMi Inspectie B.V. in gebreke heeft gesteld.
 2. 2. Het vorderingsrecht uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt door verloop van twee jaren na de schriftelijke en met redenen omklede ingebrekestelling.
 3. 3. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien deze wordt ingesteld later dan vijf jaren vanaf de dag waarop de overeenkomst door voltooiing of ontbinding is geëindigd.
 4. 4. Voor de toepassing van het bepaalde in lid 3 wordt als dag waarop de overeenkomst is geëindigd, aangemerkt de dag waarop ShaMi Inspectie B.V. de factuur inzake de overeenkomst heeft verzonden.

Artikel 15. Overige bepalingen verband houdende met schadevergoeding


 1. Het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding vermindert niet diens verplichtingen de prijs te betalen conform de overeenkomst.

Artikel 16. Uitbesteding


 1. 1. Opdrachtnemer kan gebruik maken van onderaannemers in het geval een deel van de opdracht niet binnen de technische competenties valt.
 2. 2. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever vooraf op de hoogte van een voornemen van uitbesteding.
 3. 3. Opdrachtnemer vermeld in de inspectierapportage welk deel van de opdracht is uitgevoerd via uitbesteding en de naam van de onderaannemer.
 4. 4. Opdrachtnemer maakt bij uitbesteding uitsluitend gebruik van op basis van ISO/IEC 17020 of ISO/IEC 17025 geaccrediteerde onderaannemers.

Artikel 17. Ontbinding van de overeenkomst


 1. 1. Ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens in het geval van een tekortkoming in de nakoming een schriftelijke ontbindingsverklaring tot een partij wordt gericht zal deze te allen tijde de ander schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen waarbij tekortkomingen nauwkeurig schriftelijk omschreven dienen te worden.
 2. 2. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet aan enige betalingsverplichting, voortvloeiende uit enige met ShaMi Inspectie B.V. gesloten overeenkomst (inclusief een wijziging daarvan zoals uiteengezet in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden), kan ShaMi Inspectie B.V. zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 3. 3. ShaMi Inspectie B.V. zal bij ontbinding van de overeenkomst, zoals bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, gerechtigd zijn betaling te vorderen van de gehele overeengekomen prijs, indien alle diensten en/of werkzaamheden door hem zijn verricht dan wel een evenredig gedeelte van de overeengekomen prijs, indien de diensten en/of werkzaamheden gedeeltelijk zijn verricht onverminderd het recht op vergoeding van de door hem geleden schade ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 18. Prijzen


 1. 1. Prijzen gelden exclusief BTW en overige heffingen, tenzij door ShaMi Inspectie B.V. anders wordt vermeld.
 2. 2. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering en/of beëindiging van de diensten en/of werkzaamheden de prijzen van de lonen, transport en materialen of huurprijzen daarvan, zijn gewijzigd, mag ShaMi Inspectie B.V. de prijs overeenkomstig aanpassen.
 3. 3. Prijsverhogingen voortvloeiende uit op verzoek van opdrachtgever verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 4. 4. Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door ShaMi Inspectie B.V. een factuur verstrekt. Indien vooraf een prijs is overeengekomen, wordt op verzoek van de opdrachtgever een schriftelijke specificatie van de werkzaamheden verstrekt.

Artikel 19. Betaling


 1. Opdrachtgever betaalt de prijs op facturering door ShaMi Inspectie B.V.
 2. 2. Opdrachtgever betaalt de gefactureerde prijs, voor zover niet anders is overeengekomen, binnen 30 dagen na de datum van de betreffende facturatie.
 3. 3. Indien opdrachtgever de juistheid van een factuur – of een gedeelte daarvan – betwist, is hij niettemin gehouden tot tijdig betalen van het niet betwiste gedeelte. Betwisting van een factuur dient schriftelijk en binnen de betaaltermijn te geschieden. Blijkt de betwiste factuur – of het betwiste gedeelte – alsnog verschuldigd, dan wordt de door opdrachtgever verschuldigde rente berekend vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had behoren te geschieden.
 4. 4. De vordering van ShaMi Inspectie B.V. is evenwel terstond geheel opeisbaar, waarbij het verzuim van opdrachtgever tegelijkertijd intreedt, indien:
  (a) opdrachtgever een verzoek tot surséance van betaling indient of surséance van betaling is verleend, haar faillissement is aangevraagd of zij in staat van faillissement is verklaard of tot boedelafstand overgaat;
  (b) beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van het eigendom van opdrachtgever wordt gelegd;
  (c) opdrachtgever haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt of op andere wijze voortzet.
 5. 5. Schulden van opdrachtgever – ongeacht uit welke hoofde dan ook – dienen aan ShaMi Inspectie B.V. contant of via girale of bancaire overschrijving te worden voldaan.
 6. 6. Verricht de opdrachtgever de ingevolge de overeenkomst verschuldigde betaling niet tijdig en is de vertraging niet het gevolg van een aan ShaMi Inspectie B.V. toe te rekenen omstandigheid, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en kan ShaMi Inspectie B.V. aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage, dit met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken.
 7. 7. Vindt de betaling niet plaats binnen één maand na de dag waarop deze uiterlijk had behoren te geschieden, dan kan ShaMi Inspectie B.V. aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage verhoogd met drie procent met ingang van de dag waarop deze maand is verstreken, een en ander zonder nader herinneringsbericht of aanmaning van ShaMi Inspectie B.V.
 8. 8. Alle door ShaMi Inspectie B.V. redelijkerwijs te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte van al hetgeen aan ShaMi Inspectie B.V. is verschuldigd inzake de overeenkomst, komen voor rekening van opdrachtgever.
 9. 9. Indien ShaMi Inspectie B.V. opdrachtgever in rechte moet betrekken om naleving van de overeenkomst af te dwingen, is opdrachtgever gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure gemaakte kosten, zoals de kosten voor rechtsbijstand en raadslieden, te betalen indien ShaMi Inspectie B.V. geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.

Artikel 20. Toepasselijk recht


 1. Op deze voorwaarden en op aanbiedingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, alsmede op geschillen die uit deze voorwaarden voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Artikel 21. Bezwaren, klachten en geschillen


 1. 1. Bij verschillen van mening tussen opdrachtgever en ShaMi Inspectie B.V. t.a.v. inspectieresultaten, kan opdrachtgever een bezwaar indienen bij ShaMi Inspectie B.V. Bij een bezwaar zal ShaMi Inspectie B.V. de inspectiebevindingen heroverwegen. Een beschrijving van de bezwaarprocedure kan worden aangevraagd bij ShaMi Inspectie B.V.
 2. 2. Klachten t.a.v. de dienstverlening van ShaMi Inspectie B.V. kunnen door opdrachtgever aan ShaMi Inspectie B.V. kenbaar worden gemaakt. Een beschrijving van de klachtenprocedure kan worden aangevraagd bij ShaMi Inspectie B.V
 3. 3. Naar aanleiding van ingediende bezwaren of klachten zal ShaMi Inspectie B.V. nimmer discriminatoir handelen.
 4. 4. Geschillen die verband houden met of voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting door de bevoegde Nederlandse rechter worden beslecht.